Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van RM Trading BV, gevestigd en kantoorhoudende te Genemuiden, gedeponeerd bij de Kamer van koophandel en Fabrieken voor Oost Nederland te Zwolle onder nummer 60984767.

Artikel 1. Algemeen

1.     Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

2.     Onder ‘Wederpartij’ wordt in deze voorwaarden verstaan:
Iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

3.     De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

Artikel 2. Aanbiedingen

1.     Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

2.     Indien een aanbieding vergezeld gaat met begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde ons eigendom en moeten op ons eerste verzoek franco aan ons worden terug gezonden. Zijn mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, nog aan derden ter inzage gegeven worden.

3.     Toezending van aanbiedingen en/of andere documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Bij geen acceptatie wordt dit door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 10 werkdagen aan de wederpartij schriftelijk doorgegeven.

4.     RM Trading BV behoud het recht om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

Artikel 3. Overeenkomst

1.     Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons tot stand nadat RM Trading BV, vertegenwoordigd door Rob Mateboer, een opdracht schriftelijk te heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd.

2.     Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3.     Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt gezonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven binnen 3 werkdagen.

4.     Elke overeenkomst wordt van onze kant aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldende nakoming van de overeenkomst.

5.     Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst/ order, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen voldaan zal worden.

6.     Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juist uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 4. Prijzen

1.     Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
-     Gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;

-       Exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;

-       Exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering;

-       Vermeld in Nederlandse valuta, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

2.     Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijs factoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs overeenkomstig te verhogen. Een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

Artikel 5. Annulering

1.     De overeenkomst kan slechts met onze instemming worden geannuleerd. In dit geval zullen wij 10% van de orderprijs als annuleringskosten aan de wederpartij in rekening brengen, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

Artikel 6. Overmacht

1.     Onder overmacht wordt verstaan: elk van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

2.     Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

3.     Is naar ons oordeel de overmacht van blijvende aard, dan kunnen de partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

4.     De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1.     Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet geregeld is.

2.     Onze aansprakelijkheid zal het bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.

3.     In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.

4.     Aansprakelijkheid voor gevolg schade zoals bedrijfsschade is altijd geheel uitgesloten.

Artikel 8. Reclamaties

1.     Eventuele reclamaties  worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 10 dagen na levering van de betreffende prestatie hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

2.     Reclameren op facturen dient eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.     Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Reclamaties worden dan niet meer in behandeling genomen door ons.

4.     Indien de reclamatie door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

5.     Indien en voor zover de reclamatie gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclamatie is afgewikkeld.

6.     Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

Artikel 9. Betalingscondities

1)     Op alle leveringen geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum zonder enige kortingen middels storting of overmaking op en door ons aangewezen bankrekening tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2)     Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

3)     In geval de wederpartij:

a)     In staat van faillissement wordt verklaard, tot de boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd;

b)    Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

c)     Enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;

d)    Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, hebben wij het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, alles onverminderd on verminderd ons recht op vergoeding van kosten, schade en rente.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

1.     Geleverde goederen blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze volgens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Indien de betalingstermijn van 30 dagen verstreken is en de goederen niet betaald zijn dan behoud RM Trading BV het eigendomsrecht en tevens het recht om de goederen weer terug te halen. Eventuele extra kosten zijn voor de wederpartij. In geval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zij wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen.

2.     De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

3.     Tot zekerheid tot correcte betaling van al onze vorderingen, uit welke hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien bezitloos pandrecht – door het ontstaan van de vordering – op alle goederen waarin de door ons geleverde zaken/goederen zijn verwerkt of waarvan zij deel uitmaken. De door de wederpartij geaccepteerde overeenkomst tot leveren van zaken en de schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

Artikel 11. Rente en kosten

1.     Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting wordt een standaardvergoeding voor incassokosten in rekening gebracht volgens de wettelijke regeling. De incassokosten zijn een percentage van de factuur met een minimumbedrag van € 40,-. Hoofdsom tot en met € 2500,- is 15%,  tot en met € 5000,- is 10%, tot en met € 10.000,- is 5% en tot en met € 200.000 is 1%.

2.     Bij leveringen aan bedrijven en overheid geldt de wettelijke rente van 8,05% per maand voor handelstransacties.

3.     Alle te maken gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan.

Artikel 12. Levering

1.     Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij, voor zover dit met ons het door ons gekozen vervoermiddel op normale wijze mogelijk is.

2.     Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte voor transport gereed staat.

3.     Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur wordt aangegeven.

4.     Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke wij afzonderlijk kunnen factureren.

5.     De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking bij aflevering, doch in elk geval binnen 2 werkdagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

6.     Opgave van levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.     Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner tijd ter beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

8.     Geringe afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleuren, afwerking en omlopen van de pool, welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of welke volgens handelsusance zijn toegestaan, geven de wederpartij geen grond tot reclamatie.

Artikel 13. Transport/Risico

1.     De wijze van transport, verzending, verpakking et cetera wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons verstrekt, door ons als goed koopman bepaald. Tenzij anders is overeenkomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld nalatigheid van de vervoerder.

2.     Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/ de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerprijs daarvan te zullen dragen.

Artikel 14. Toepasselijk recht/geschillen

1.     Op alle rechtsverhoudingen met ons is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.     In geval van een internationale (koop of leverings-) overeenkomst met een partij die is gevestigd in een land dat zich heeft aangesloten bij het Weens koopverdrag (Convention on the International Sales of Goods, CSIG 1980) is dat verdrag van toepassing voor zover daarvan in deze voorwaarden niet is afgeweken.

3.     Alle geschillen zullen worden beslist door de Rechtbank te Arnhem.

© 2010 - 2021 Menu | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel